Ücretsiz Talep Oluşturun!


Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerez uygulaması vardır. Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtildiği şekilde mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır. Web sitesi üzerinden iletişim bilgilerini paylaşan veya talep oluşturan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

Özel Öğrenme Güçlüğü - Disleksi Bir Lütuftur!

Özel Öğrenme Güçlüğü - Disleksi Bir Lütuftur!

 

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü)

Disleksi kavramı 19. yy’dan beri bilinen  bir kavramdır. Latin kökenli bir kelimedir. Okumada zorluk anlamına gelir. ys(dis= difficult) + legere(Latin) (to read) Özel öğrenme güçlüklerini tanımlamak amacıyla çeşitli alanlarda çalışanların kullandığı100’den fazla terim vardır. Bunlar arasında asıl anlamı “okuma güçlüğü” olan “disleksi” en yaygın olarak kullanılanıdır. Öğrenme bozukluğu olan çocukların çok büyük bir kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar oluşturduğundan, çoğu kaynakta  “disleksi”,  “öğrenme güçlüğü” ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda okuma güçlüğünün yanısıra öğrenme güçlüklerinin belirtileri, nedenleri ve tedavilerinden söz edilecektir.

Disleksi ( Özel Öğrenme Güçlüğü) Nedir?

Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.  Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu alt gruplarını  içerir.

Özel öğrenme güçlüğü:

Doğuştandır.
Görme işitme sorununa bağlı değildir.
Zeka sorununa bağlı değildir.
Eğitimdeki aksamalar, sık okul değişikliği gibi nedenlere bağlı değildir.
Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir ya da birkaçında aksama olur.
Her çocuğun iyi olduğu ya da zorlandığı alanlar farklıdır.
Her çocuk kendine özgüdür.

Disleksi ( Özel Öğrenme Güçlüğü)  Nedenleri Nelerdir?

ÖÖG’nün nedeni kesin olarak bilinmiyor.  Olası nedenler:

Genetik-kalıtsal etmenler
Beyindeki yapısal, işlevsel farklılıklar

Disleksi ( Özel Öğrenme Güçlüğü) Genetik / Katılım

ÖÖG olan çocukların anne babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normal popülasyondan 5-12 kat fazladır.
İkizlerde her iki çocukta da ÖÖG olma ihtimali yüksektir (tek yumurta ikizlerinde daha yüksek).
Kardeşlerde benzer sorunların olma olasılığı yüksek.

Beyindeki Yapısal İşlevselliklerde Farklılıklar

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların beyinlerinde bazı bölgeler yapısal ve işlevsel olarak farklıdır. Örneğin işitsel algılama bölgesi normal kişilerde solda daha büyük iken, disleksisi olanlarda her iki tarafta eşit ya da sağda daha büyüktür. Bu bölge duyulan seslerin görsel bilgiye dönüştürülüp anlamlandırılmasını sağlayan bölgedir. Okuma güçlüğü olan çocuklarda harf-ses ilişkisinin kurulamaması, yani duyulan sesin hangi harfe ait olduğunun öğrenilememesi bu farklılığa bağlanmaktadır.

Disleksi ( Özel Öğrenme Güçlüğü) Belirtileri Nelerdir?

Özel öğrenme güçlüğü okul öncesi dönemde bazı belirtilerle kendini göstermeye başlar. Ancak bu dönemde kesin tanı konulması güçtür.

Okul Öncesi Dönem Belirtileri

Konuşmanın gecikmesi ve  diğer konuşma bozuklukları (kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, kelime dağarcığının yetersiz ve yavaş gelişmesi, bir şey anlatırken zorlanma, az konuşma)

Zayıf kavram gelişimi (Büyük-küçük, ince-kalın, üst-alt, iç-dış, önce-sonra gibi kavramları öğrenememe, karıştırma)

Yetersiz motor gelişim ( öz-bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe, beceriksizlik (sakarlık), çizim veya kopyalamaya karşı isteksizlik

İlkokul Dönemine İlişkin Belirtileri;

Akademik başarı: Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar birçok alanda zeki görünmelerine karşın akademik açıdan başarısızlık yaşarlar. Bu anne babanın beklemediği ve öğretmeni de şaşırtan bir durumdur. Başarı durumu değişkendir, bazı derslerde başarısı normal/normal üstü iken, bazı derslerde düşüktür) .

Okuma Becerisi: Disleksisi olan çocuklar 1. sınıfta okumayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler. Diğer sınıflarda ise okumaları hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir. Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez, kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır, sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduklarını daha iyi anlar.

Yazma Becerisi: Disgrafi yani yazma bozukluğu olan çocuklar 1. sınıfta yazmayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler. Bazı harf, sayı ve kelimeleri ters yazar ya da karıştırırlar. “Çok” yerine “koç”, “ev” yerine “ve”, “soba” yerine “sopa”,  b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g gibi.  Yazarken bazı harfleri, heceleri  atlar ya da harf/hece ekler, sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama, hece bölme hataları, yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya  bölerek yazar, ka   lem, yapa  bil  mektedir gibi. Yaşıtlarına oranla el yazıları okunaksız ve çirkindir, yavaş yazarlar, tahtadaki yazıyı defterine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanırlar.

Aritmetik Becerileri: Aritmetikte sayı kavramını anlamakta güçlük çekerler. Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırırlar. Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geri kalırlar. Dört işlemi yaparken yavaştırlar. Problemi çözüme götürecek işleme karar veremezler, yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanırlar.

Çalışma Alışkanlığı Kendi başlarına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir.  Öğrenme stratejileri eksiktir, nasıl çalışacaklarını, nasıl daha fazla bilgi edineceklerini ve öğrendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler.

Organize Olma Becerileri: Üzerine aldığı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacaklarını bilemezler. Plan yapmak ve zamanı ayarlamakta güçlük çekerler.

Oryantasyon (Yönelim) Becerileri: Sağ-sol, doğu-batı,kuzey-güney kavramlarını öğrenmede zorlanırlar. Zamana ilişkin kavramları (dün-bugün, önce-sonra, gün, ay, yıl, mevsim gibi) kavramlarını karıştırırlar. Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilirler. Saati öğrenmekte zorlanırlar.

Sıraya Koyma Becerisi:  Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (cumadan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir gibi) yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlarlar.

Sözel İfade Becerisi: Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. Konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırırlar.

Motor Beceriler:  Top yakalama, ip atlama, gibi işerde yaşıtlarına oranla beceriksizdirler.  Sakarlık vardır, sık sık düşer, yaralanır, istemeden  bir şeyler kırarlar. Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-kravat bağlamakta zorlanırlar.  İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çekerler.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yukarıda söz edilen belirtilerin hepsinin bulunması gerekmez. Her çocuğun kendine özgü bir profili vardır.

Disleksi ( Özel Öğrenme Güçlüğü) Tanı Süreçleri;

Öğrenme bozukluğu medikal (tıbbi) bir sorunun sonucu ya da belirtisi olabilir. Bu nedenle tanı ve değerlendirme süreçleri içinde  ayrıntılı bir tıbbi değerlendirme yer almalıdır. Her olguda farklı olabilecek şekilde öykü (annenin gebelikte alkol sigara kullanımı, enfeksiyonlar), fizik muayene (büyüme gelişme düzeyi), nörolojik muayene ve EEG, duyu muayeneleri (görme ve işitme testleri), labaratuar, genetik gibi bir dizi inceleme  yapılması gerekebilir.

Öğrenme bozukluğu sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülmektedir. Eşlik eden bozuklukların başında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu vardır. Okuma bozukluğu olan çocukların -25’inde DEHB olduğu, DEHB olan çocuklarda ise % 10-60 oranında öğrenme bozukluğu olduğu bildirilmektedir . Öğrenme bozukluğu olan çocuk ve gençlerde yüksek oranda depresyon, anksiyete ve somatik yakınmalar olduğu bildirilmektedir. Tanı aşamasında eşlik eden sorunlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğrenme bozukluğu eğer düşünülmezse kolaylıkla atlanılabilecek bir bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan çocuklar kliniklere çoğunlukla okul başarısızlığı nedeniyle getirilmekle birlikte çok farklı bir klinik görünüm de sergileyebilmektedirler. Okul korkusu, bedensel yakınmalar,  sosyal fobi, gece korkuları, konuşma bozuklukları gibi nedenlerle gelen çocuklarda öğrenme bozukluğu da düşünülmeli ve ayırt edilmelidir.

Tanı İçin Kullanılan Testler

Tanı için öncelikle zeka testi  uygulanır. Bu test ile çocuğun normal zihinsel gelişime sahip olup olmadığı, güçlü ve zayıf yanları belirlenir. Daha sonra okuma, yazma ve aritmetik becerilerini değerlendirecek olan testler yapılır. Ayrıca  özel öğrenme güçlüğü belirtilerinin araştırıldığı bir grup test daha yapılır. Tüm bu değerlendirmelerden sonra çocuğun hangi alanda zorlandığı, hangi alanlarda iyi olduğu belirlenir.

Disleksi ( Özel Öğrenme Güçlüğü) Tedaviİ Yaklaşımları

Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi EĞİTİM’dir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken yanısıra bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır.

Özgül öğrenme güçlüğünün eğitimle tedavisi zihinsel özürlülere verilen özel eğitimden farklı bir uygulamadır. Bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmelidir. Normal ilk okul öğretmenleri ya da bu alanda eğitim almamış olan özel eğitimciler tarafından verilmesi uygun değildir. Ülkemizde bu alanda eğitim almış ve bu sorunun eğitimini uygulayabilen kişilerin sayısı son derecede azdır.

Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Süreç öğretimi, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek, ardışıklık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Ayrıca fonetik farkındalığın arttırılması, dinleme, konuşma, okuma, yazma (dil) becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi bu süreç eğitimi içinde yer almaktadır. Çeşitli algıları destekleyici ya da iyileştirici  bu çalışmalar, akademik becerilerin eğitimi ile birlikte verilmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu sorunun yanısıra dikkat eksikliği aşırı hareketlilik, depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa bunların ilaçla tedavisi düşünülmelidir.
Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların anne babaları neler yapmalıdır ?

Çocuğun güçlüğünü kabul edin. Bunun beyindeki yapısal, işlevsel bir sorundan kaynaklandığını unutmayarak başarısızlığından dolayı çocuğu suçlamayın, yargılamayın.

Bu güçlüğü yenmesine yardımcı olarak terapötik eğitim ve psikiyatrik desteği sağlayın.

Eğitimde kazandığı becerileri evde çeşitli oyunlar ve etkinliklerle pekiştirin. Bu çocukların bir şeyi yaparak ve yaşayarak çok daha iyi öğrendiğini unutmayın.

Çocuğunuzun güçlüğü hakkında okulu ve öğretmenlerini bilgilendirin, işbirliği yapmaya çalışın. Özel öğrenme güçlüğünün eğitim yoluyla tedavisinin özel bir uzmanlık gerektirdiğini unutmayın. Bu yardımı sınıf öğretmeninden beklemeyin.

Yapacağı işler konusunda çocuğunuzu yüreklendirin, destekleyin. Kendini değerli bulması ve kendine güvenebilmesi için sizin ona bunu hissettirmeniz gereklidir.

Yapabileceği basit işlerden başlayarak onun zoru başarmada istekli olmasını sağlayabilirsiniz.

Disiplin ve kurallar konusunda kararlı ve tutarlı olun. Çocuğun öğrenme güçlüğünün olması onun kuralları öğrenemeyeceği anlamına gelmez.

Eğitsel tedavi yavaş ilerleyen, uzun zaman sonra sonuçlarını alabileceğiniz bir tedavidir ( en az 6 ay). Bu nedenle sabırlı olun. Tedavi süresince halen yapamadığı şeylere odaklanmak yerine olumlu değişimleri görmeye çalışın ve çocuğunuzla bunları paylaşın.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukları diğer çocuklardan ayıran pek çok olumlu özellik vardır. Bunları keşfedin ve geliştirmelerine yardımcı olun. Einstein, Leonardo da Vinci, Edison, Mozart, Walt Disney, Robin Williams, Carl Lewis gibi özel öğrenme güçlükleri olan ama ilgi duydukları, yetenekli oldukları alanda başarıya ulşamış pek çok ünlü kişinin olduğunu hatırlayın.

 

Kaynak : https://madalyonklinik.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag :

 

okuma zorluğu çeken öğrenciler okuma zorluğu çeken öğrenciler için özel öğrenme güçlüğü olan bireyler özel öğrenme güçlüğü tedavisi özel öğrenme güçlüğü testi öğrenme güçlüğü ile ilgili etkinlikler öğrenme güçlüğü kitap öğrenme güçlüğü lan bireyler öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri öğrenme güçlüğü olan çocuklar öğrenme güçlüğü olan öğrenciler öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için etkinlikler öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuma yazma öğretimi öğrenme  üçlüğü olan öğrencilerin eğitimi öğrenme güçlüğü çeşitleri öğrenme güçlüğünü nasıl yendim  özel öğrenme güçlüğü eğitimi öğrenme güçlüğü bataryası öğrenme güçlüğü belirtileri nelerdir öğrenme güçlüğü eğitimi öğrenme güçlüğü  materyalleri öğrenme güçlüğü nasıl anlaşılır öğrenme güçlüğü nasıl tedavi edilir  öğrenme güçlüğü çeken çocuklar öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere okuma yazma öğretimi okuma bozukluğu  okuma  üçlüğü disleksin belirtileri nelerdir  dişleksin hastalığı belirtileri dişleksin hastalığı nedir belirtileri dişleksin nedir belirtileri nelerdir yetişkinlerde dişleksin belirtileri disleksin özel öğrenme  disleksin hastalığı dişleksin hastalığı nedir algılama güçlüğü özel öğrenim güçlüğü öğrenim güçlüğü  disleksin nedir belirtileri çocuklarda öğrenme güçlüğü özel öğrenme güçlüğü belirtileri öğrenme güçlüğü tedavisi  öğrenme bozukluğu okuma yazma öğrenme zorluğu çocuklarda öğrenme  oluğu  özel öğrenme güçlüğü özel öğrenme güçlüğü çeşitleri öğrenme güçlüğü belirtileri öğrenme güçlüğü nedenleri  öğrenme zorluğu öğrenme zorluğu hastalığı özgül öğrenme  öğrenme geriliği dişleksin eğitimi özel öğrenme güçlüğü  nedir öğrenme güçlüğü nedir  öğrenme güçlüğü testi disleksili çocuğun eğitimi yazma bozukluğu öğrenme bozukluğu belirtileri disleksi belirtileri  anlama güçlüğü yetişkinlerde öğrenme güçlüğü tedavisi özgül öğrenme güçlüğü derneği  disleksi rahatsızlığı öğrenme güçlüğünün tedavisi disleksi tedavi edilebilir mi özgül öğrenme güçlüğü tedavisi özgül öğrenme güçlüğü  öğrenme güçlüğü etkinlikleri özel öğrenme güçlüğü disleksin neden olur disleksi okuma  ogrenme  uclugu tedavisi öğrenme güçlüğü neden olur  disleksi ilaçları çocuklarda disleksi çocuklarda disleksi disleksi testleri  özgül öğrenme güçlüğü eğitimi bebeklerde öğrenme güçlüğü çocuklarda disleksi testi  disleksi özellikleri disleksi  hastalığı   tedavisi evde disleksi eğitimi okuma bozukluğu tedavisi  çocuklarda okuma güçlüğü özel öğrenim güçlüğü nedir öğrenme güçlüğünün nedenleri  özgül öğrenme güçlüğü nedir disleksi hastalığı testi çocuğum disleksi mi disleksi  yitimi veren okullar  yetişkinlerde disleksi özgül öğrenme nedir çocuklarda algılama güçlüğü  çocuklarda öğrenme güçlüğü özel öğrenme güçlüğü türleri  çocuklar için disleksi testi çocuklarda öğrenme bozukluğu öğrenme güçlükleri  özel  grenim güçlüğü tedavisi öğrenme güçlüğü disleksi  disleksi tedavi edilir mi çocuklarda öğrenme zorluğu özgül öğrenme bozukluğu albatros disleksi  disleksi dernek disleksi eğitimi veren kurumlar disleksi çalışmaları okuma yazma zorluğu  özel öğrenme bozukluğu disleksi nedir disleksi belirtileri testi  disleksi nedir tedavisi disleksi tanısı disleksi teşhisi  yetişkinlerde disleksi tedavisi okuduğunu anlama güçlüğü disleksi bozukluğu okuma yazma güçlüğü  özgül öğrenme  oyukluğu nedir  bebeklerde öğrenme güçlüğü belirtileri öğrenme bozukluğu testi  öğrenme zorluğu çeken öğrenciler özel öğrenme güçlüğü okuma yazma öğretimi öğrenme güçlüğü slayt  öğrenme güçlüğü eğitimleri disleksi için  alıştırmalar  disleksi hastalığı disleksi hastası hafif disleksi  özgül öğrenme güçlüğü belirtileri okuma güçlüğü tedavisi  öğrenme güçlüğü matematik öğrenme bozukluğu okuma güçlüğü nedir öğrenme bozukluğu nedir  öğrenme bozukluğu  eşitleri  öğrenme güçlüğü hastalıkları öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği bebeklerde disleksi belirtileri  disleksi matematik disleksi çeşitleri dısleksı  yetişkinlerde okuma bozukluğu öğrenme güçlüğü ppt dikkat eksikliği öğrenme güçlüğü  okuma zorluğu hastalığı disleksi genetik mi çocuğu disleksi olan anneler öğrenim güçlüğü tedavisi  öğrenme güçlüğü için etkinlikler öğrenme güçlüğü modülü dikkat eksikliği öğrenme güçlüğü tedavisi  okuma güçlükleri disleksi tedavisi  edir ogrenme guclugu nedir  disleksi konuşma bozukluğu çocuklarda disleksi testi  okuma güçlüğü disleksi disleksi testi nedir  öğrenme güçlüğü zeka testi öğrenme güçlüğü nasıl yenilir öğrenme güçlüğü türleri  ozgul ogrenme guclugu  edavisi  özgül ögrenme güçlüğü disleksi türleri disleksi hastası nedir  anlama güçlüğü testi öğrenme güçlüğü olan ünlüler disleksi okuma yazma güçlüğü  çocuklarda anlama güçlüğü disleksi testi disleksi çocuğun özellikleri ozgul ogrenme   uclugu nedir özgül öğrenme güçlüğü neden olur öğrenme güçlüğü belirti tarama testi öğrenme güçlüğü özel eğitim  öğrenme güçlüğü için dua disleksi olan çocuğun eğitimi disleksi için hangi doktora gidilir öğrenme güçlüğü ankara  disleksi terapisi atölye disleksi disleksi ve dikkat eksikliği disleksi eğitici eğitimi  disleksik hastalığı nedir özel öğrenme güçlüğü raporu nasıl alınır öğrenme güçlüğü eğitim seti okuma bozukluğu nedir  öğrenme güçlüğü bitkisel tedavi öğrenme güçlüğü hastalığı öğrenme güçlüğü ile ilgili kitaplar  öğrenme güçlüğü olan türk ünlüler disleksi çocuk özel öğrenme güçlükleri özgül öğrenme güçlüğü testi öğrenme güçlüğü rehabilitasyon merkezi  disleksi rahatsızlığı nedir akademik disleksi öğrenme güçlüğü çeken ünlüler  disleksi tarama testi öğrenme güçlüğü ile ilgili makaleler öğrenme güçlüğü makale  öğrenme güçlüğü olan çocuğa yaklaşım öğrenme sorunu öğrenme güçlüğü ile ilgili filmler disleksi çocugu olanlar  okuma yazma bozukluğu öğrenme güçlüğü soruları disleksi nedir kısaca  einstein disleksi  disleksi öğrenme güçlüğü özellikleri öğrenme güçlüğü tanımı  disleksi olan çocuğun özellikleri okumayı  öğrenme güçlüğü  albert einstein disleksi disleksi geçer mi disleksi ne öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri anlama güçlüğü nedir  bebeklerde öğrenme bozukluğu disleksili disleksinin çocuklarda öğrenme  disleksi öğrenme  ozukluğu  disleksi hastalığı için hangi doktora gidilir bebeklerde disleksi disleksi psikolog öğrenme geriliği nedir öğrenme güçlüğü sınav soruları  disleksi uygulamaları dikkat eksikliği ve disleksi disleksi matematik öğretimi matematik   nlama güçlüğü matematik disleksi matematik ogrenme guclugu  öğrenme güçlüğü matematik öğrenme güçlüğü olan çocuğa matematik öğretimi disleksi özel öğrenme güçlüğü  disleksiye öğrenme güçlüğü olan çocuğun eğitimi matematik   üçlüğü ebru cündübeyoğlu disleksi disleksi vakfi cocuklarda anlama guclugu  disleksili bireyler özel öğrenme güçlüğü disleksi disleksi olanlar disleksi bozukluğu nedir  4 yaş disleksi testi 6 yaş disleksi testi disleksi testi   yaş  hece disleksi özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar disleksi belirtileri 15 yaş disleksi belirtileri 4 yaş  disleksi için hangi doktora gidilmeli disleksi testi 9 yaş dısleksı belirtileri disleksi belirtileri 8 yaş  dısleksı testı disleksi öğrenme  üçlüğü nedir  ogrenme guclukleri çocuklarda disleksi belirtileri özel eğitim disleksi disleksi çocuklar  çözüm disleksi disleksi belirtileri 6 yaş disleksiyle algılama zorluğu belirtileri  anlama zorlugu belirtileri okuma güçlüğü belirtileri 3 yaş   ğrenme güçlüğü 4 yaş öğrenme güçlüğü anlama güçlüğü hastalığı disleksi belirtileri 7 yaş  disleksi matematik eğitimi disleksi okuma güçlüğü disleksi ve matematik disleksi özgül öğrenme güçlüğü konuşma bozukluğu disleksi  çocuğun  ğrenme güçlüğü özgül öğrenme güçlüğü disleksi  özgül öğrenme güçlüğü ve özel öğrenme güçlüğü aynı şey mi öğrenim güçlüğü nedir öğrenme güçlüğü okuma yazma disleksi yazma bozukluğu  okuma geriliği disleksi eğitimi nedir disleksi hastalığı neden olur disleksi tedavisi var mı  öğrenme güçlüğü ilaçları öğrenme güçlüğü ingilizce hafif disleksi belirtileri yetişkinlerde disleksi nedir  artı disleksi özel eğitim okuma ve yazma güçlüğü öğrenme güçlüğü ve özel   etenek disleksi yazma çalışmaları öğrenme güçlüğü için kitaplar öğrenme güçlüğü yetişkinlerde öğrenme güçlüğü adı nedir  öğrenme zorluğu nedir disleksi ve hiperaktivite derneği disleksi okuma çalışmaları  disleksi çocuğu olanlar özel  ğrenme güçlüğü olan öğrenciler iz disleksi özel öğrenme güçlüğü ve disleksi aynı mı  disleksi dikkat eksikliği okuma hastalığı disleksik testi disleksi de kullanılan ilaçlar  disleksi evde tedavi özgül öğrenme güçlüğü geçer mi öğrenme  bozukluğu disleksi öğrenme güçlüğü geçer mi öğrenme güçlüğü için ne yapılmalı öğrenme güçlüğü nasıl aşılır  öğrenme güçlüğü nasıl giderilir öğrenme güçlüğü tedavi edilebilir mi  disleksi hastalığı nedir kısaca öğrenme güçlüğü diğer adı öğrenme güçlüğü çeken çocuğa nasıl davranılmalı disleksi belirtileri 9 yaş  disleksi çocuğu olan anneler özel öğrenme güçlüğünün belirtileri öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler  disleksi nedi çoçuklarda algılama bozukluğu tedavisi dikkat   eksikliği disleksi disleksi alıştırmaları disleksi iyileşir mi meb disleksi  özel öğrenme güçlüğü aile eğitimi öğrenme güçlüğü kontrol listesi öğrenme güçlüğü özel ders  öğrenme güçlüğü seti 3 yaş disleksi belirtileri cocuklarda  disleksi belirtileri  disleksi okuma yazma öğretimi disleksi testi 5 yaş çözüm disleksi derneği  öğrenme güçlüğü derneği 5 yaş disleksi testi 5 yaş öğrenme güçlüğü disleksi belirtileri 3 yaş  disleksi harf öğretimi disleksi ile dikkat eksikliği  rasındaki fark disleksi okuma bozukluğu  disleksi testi 12 yaş ozel ogrenme guclugu nedir öğrenme güçlüğü nedir belirtileri  5 yaş disleksi belirtileri disleksi belirtileri 5 yaş refleks terapi disleksi  online disleksi eğitimi 1.sınıf öğrenme  üçlüğü disleksi eğitim derneği  disleksi bireylerin özellikleri disleksi hastalarının özellikleri disleksi online eğitim  disleksi ve tedavisi disleksi çocuğa okuma öğretimi disleksi öğrenciye okuma yazma öğretimi  dişleksi ogrenme guclugu  eken   ögrenciler çocuklarda disleksi hastalığı matematik öğrenme güçlüğü testi disleksi testi 16 yaş özgül öğrenme güçlüğü çeşitleri artı disleksi disleksi erken belirtileri todi disleksi2 yaş öğrenme güçlüğü2.sınıf öğrenme güçlüğü bep planı3.sınıf öğrenme güçlüğü bep planı4 yaş öğrenme güçlüğü testi4. sınıf öğrenme güçlüğü bep planı4.sınıf hafif düzeyde öğrenme güçlüğü matematik bep planı6 yaş öğrenme güçlüğü7 yaş öğrenme güçlüğü anlama ve öğrenme üçlüğü dehb ve öğrenme güçlüğüdehb ve öğrenme güçlüğü arasındaki farklar disleksi ve öğrenme güçlüğü derneği dsm 4 öğrenme güçlüğüdsm 5 öğrenme güçlüğüdsm 5 öğrenme güçlüğü tanımıepilepsi ve öğrenme güçlüğüi öğrenme üçlüğüogrenme guclugu cesitleriotizm ve öğrenme güçlüğüunutkanlık ve öğrenme güçlüğüwisc-r öğrenme güçlüğüörgün öğrenme güçlüğüözgül öğrenme güçlüğü ıcd koduöğrenme güçlüğü 1.sınıföğrenme güçlüğü aöğrenme güçlüğü ilelere önerileröğrenme güçlüğü alanlarıöğrenme güçlüğü anketiöğrenme güçlüğü belirti tarama listesiöğrenme güçlüğü bep planıöğrenme güçlüğü bir hastalık mıdıröğrenme güçlüğü broşüröğrenme güçlüğü dersiöğrenme güçlüğü eğerlendirmeöğrenme güçlüğü değerlendirme formuöğrenme güçlüğü dsm 5 tanı kriterleriöğrenme güçlüğü ekşi  öğrenme güçlüğü film öğrenme güçlüğü final soruları öğrenme güçlüğü formu öğrenme güçlüğü formu orgm  öğrenme  üçlüğü genel özellikleri  öğrenme güçlüğü genetik midir öğrenme güçlüğü görülme sıklığı öğrenme güçlüğü gözlem formu  öğrenme güçlüğü gözlem formu orgm öğrenme güçlüğü haberleri öğrenme güçlüğü hakkında bilgi  öğrenme  üçlüğü hangi doktor öğrenme güçlüğü hastalık mıdır  öğrenme güçlüğü hastalığı nedir öğrenme güçlüğü i  öğrenme güçlüğü için hangi doktora gidilir öğrenme güçlüğü kaba değerlendirme formu öğrenme güçlüğü kalıtsal mıdır  öğrenme  üçlüğü kongresi öğrenme güçlüğü kpss  öğrenme güçlüğü latince öğrenme güçlüğü latincesi öğrenme güçlüğü learning disabilities  öğrenme güçlüğü matematik öğretimi öğrenme güçlüğü ne demek öğrenme güçlüğü ne zaman ortaya   ıkar öğrenme güçlüğü olan bireylerin özellikleri  öğrenme güçlüğü olan çocuğa okuma yazma öğretimi öğrenme güçlüğü olan üstün zekalılar öğrenme güçlüğü pegem  öğrenme güçlüğü performans belirleme formu öğrenme güçlüğü  roblemi  öğrenme güçlüğü projeleri öğrenme güçlüğü ram öğrenme güçlüğü raporu  öğrenme güçlüğü raporu zararları öğrenme güçlüğü rehber öğretmen öğrenme güçlüğü risk faktörleri  öğrenme güçlüğü sınıf içi destek seti öğrenme  üçlüğü sınıflandırılması  öğrenme güçlüğü tanı envanteri öğrenme güçlüğü tanı kriterleri öğrenme güçlüğü tanısı  öğrenme güçlüğü testi uygulayıcı eğitimi kursu öğrenme güçlüğü vaka örnekleri öğrenme güçlüğü ve disleksi farkı öğrenme  üçlüğü ve zihinsel yetersizlik arasındaki fark  öğrenme güçlüğü vize soruları öğrenme güçlüğü yaklaşımları öğrenme güçlüğü yaşayan ünlüler  öğrenme güçlüğü yüksek lisans öğrenme güçlüğü zeka geriliği öğrenme güçlüğü zeka sorunu   udur öğrenme güçlüğü çalışmaları öğrenme güçlüğü çeşitleri nelerdir  öğrenme güçlüğü çözümü öğrenme güçlüğü ölçeği öğrenme güçlüğü öğretim teknikleri öğrenme güçlüğü öğretmenlere öneriler  öğrenme güçlüğüne neden olan  aktörler öğrenme güçlüğüne neden olan hastalıklar üsküdar öğrenme güçlüğü  üsküdar öğrenme güçlüğü.com 2.sınıf özel öğrenme güçlüğü bep planı hayat bilgisi 3.sınıf özel öğrenme güçlüğü bireysel gelişim raporu doldurulmuş  5. sınıf  zel öğrenme güçlüğü bep matematik 5. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep planı örneği  5. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep türkçe 6 sınıf türkçe özel öğrenme güçlüğü bep 6. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep matematik 6. sınıf özel öğrenme   üçlüğü bep planı örneği 7. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep matematik 7. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep sosyal bilgiler 7. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep türkçe  8. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep 8. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep  atematik  8. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep türkçe dsm 4 özel öğrenme güçlüğü özel öğrenme güçlüğü 1 sınıf bep planı  özel öğrenme güçlüğü 2. sınıf bep özel öğrenme güçlüğü 3. sınıf bep planı özel öğrenme güçlüğü 4.sınıf bep  özel  ğrenme güçlüğü bataryası uygulayıcı yetiştirme kursu özel öğrenme güçlüğü bep 5. sınıf  özel öğrenme güçlüğü dil bozuklukları özel öğrenme güçlüğü erken belirtileri özel öğrenme güçlüğü eğitici eğitimi  özel öğrenme güçlüğü eğitim  ygulamaları kursu özel öğrenme güçlüğü formu  özel öğrenme güçlüğü geçer mi özel öğrenme güçlüğü ile özgül öğrenme güçlüğü arasındaki fark özel öğrenme güçlüğü lgs  özel öğrenme güçlüğü lise özel öğrenme güçlüğü matematik  ğretimi özel öğrenme güçlüğü nedir belirtileri  özel öğrenme güçlüğü ram özel öğrenme güçlüğü uzun dönemli amaçlar özel öğrenme güçlüğü zihinsel engel mi  özel öğrenme güçlüğü çalışmaları özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere   kuma yazma öğretimi disleksi hastalığının belirtileri nelerdir disleksi uygulayıcı eğitimi 2 sınıf disleksi testi  disleksi dereceleri disleksi einstein disleksi okuma alıştırmaları disleksi okuma hızlandırma einstein disleksi mi dsm 5 özel  ğrenme güçlüğü dsm 5 özgül öğrenme güçlüğü  okuma yazmayi ogrenme zorlugu çocuğumda öğrenme güçlüğü var öğrenme güçlüğü meb  özgül öğrenme bozukluğu belirtileri özgül öğrenme güçlüğü nedir kısaca disleksi hastalık disleksi   astalık nedir disleksi testi çocuklar için disleksi testi 6 yaş çocuğum disleksi öğrenme güçlüğü sebepleri okuma bozukluğu disleksi derin disleksi disleksi tanılama testi  disleksi testi 7 yaş disleksi türleri nelerdir disleksi ve   eşitleri disleksi çeşitleri nedir disleksinin türleri  dısleksi nedir ilkokulda öğrenme güçlüğü matematik öğrenememe hastalığı matematik öğrenme güçlüğü belirtileri  neden disleksi olunur okuma yazma öğrenme bozukluğu çocuklarda   ğrenme geriliği özgün öğrenim güçlüğü öğrenme güçlüğü nasıl tespit edilir anlama guclugu  disleksi icin hangi doktora gidilmeli disleksi için hangi bölüme gidilir öğrenme güçlüğü ile ilgili sorular 3 yaş disleksi testi  özel öğrenme güçlüğü  edir kısaca disleksi hastalığı ne  albert einstein disleksi mi disleksi kadınlar kulübü ozgur ogrenme guclugu  özgül öğrenme güçlüğü türleri disleksi değerlendirme testi öğrenim zorluğuöğrenme güçlüğü neden kaynaklanır  4 yaş cocugun  isleksi belirtileri 4 yaş disleksi belirtileri bebeklerde anlama güçlüğü  disleksi belirtileri 20 yaş disleksi hangi testle anlasilir disleksi ilaçları nelerdir disleksi testi 8 yaş disleksi üstün zeka dsm 5 disleksi  fonolojik disleksi gelişimsel disleksi matematik öğrenme güçlüğü nedir matematik öğrenme zorluğu meb disleksi eğitimi  varsa yoksa disleksi öğrenme güçlüğü destek eğitim programı öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için neler yapilabilir  öğrenme güçlüğü tanılama disleksi belirtileri 10 yaş disleksi saat testi  disleksi ve üstün zeka disleksili çocuğa yaklaşımöğrenme güçlüğü tanılama süreci öğrenme güçlüğü tanısı nasıl konuluröğrenme güçlüğü ders içeriğidisleksi 4 yaş belirtileridisleksi dsm 5disleksinin en belirgin özellikleriöğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için neler yapilabiliröğrenme güçlüğü için öğrenme stratejileriğrenme bozukluğu türleridislekside kullanılan yöntemlerdisleksi belirtileri 11 yaşdisleksi mebyetişkinlerde isleksi için hangi doktora gidilirdisleksidernegidisem disleksiözgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarokuma yazma geriliğiyetişkinler için disleksi testidil öğrenme güçlüğüdehb ve disleksi arasındaki farkçoçuklarda algılama bozukluğudehb ve leksidisleksi hastalığı hangi doktordisleksi ve parlak zekaçoçuklarda öğrenme güçlüğüdisleksi bozukluğu testi1. sınıf özel öğrenme güçlüğü bep planı örneğiözel öğrenme güçlüğü 3özel öğrenme güçlüğü bep 3. sınıfözel öğrenme güçlüğü eğerlendirmeözel öğrenme güçlüğü hangi ülkede ortaya çıkmıştırözel öğrenme güçlüğünün ilk defa ortaya çıktığı ülkedisleksi 4 yaşdisleksi belirleme testidisleksi hastalığı ve tedavisidisleksi olan yetişkinlerözel öğrenme güçlüğü olan ocukların eğitimleriöğrenme güçlüğü gösteren çocuklaröğrenme güçlüğü tanımtılls eğitimidikkat eksikliği ve disleksi arasındaki farkalgılama güçlüğü nediralgılama zorluğuaynştayn disleksidisleksi hakkındadisleksi hangi doktora gidilirdisleksi hastalıgı nedirdisleksi kaça ayrılırdisleksi okuma yazma çalışmalarıdisleksi tedavisi hangi doktordislekside kullanılan ilaçlaredison disleksiergenlerde disleksimatematik disleksi nedirokuma yazma güçlükleriokumayı ğrenmede zorluktılls öğrenme güçlüğü testiyazma bozukluğu nediryazma güçlüğü belirtileriyetişkinde disleksiözel öğrenme güçlüğü türleri nelerdiröğrenim güçlüğü çeken öğrencileröğrenme güçlükleri nediröğrenme güçlüğü erken elirtileriöğrenme güçlüğü çeken bireyleröğrenme güçlüğü çeken öğrencilere matematik öğretimiöğrenme zorluğu belirtileriüstün zekalı disleksiüstün zekalılarda öğrenme güçlüğüagatha christie disleksibirincil disleksidisleksi doğuştan mıdisleksi evde tedavisidisleksi ile ilgili resimlerdisleksi tanisihaydi disleksiher çoçuk özeldir disleksinar disleksioytun erbaş disleksirefika birgül disleksitübitak disleksi eğitici eğitimidikkat dağınıklığı disleksi3.sınıf hafif düzeyde öğrenme üçlüğü bep planı4. sınıf özel öğrenme güçlüğü destek eğitim planı4.sınıf hafif düzeyde öğrenme güçlüğü Türkçe bep planı bir öğrenme güçlüğü bulmaca hafif öğrenme güçlüğü hangisi öğrenme değildir öğrenme gucluguokuma ve öğrenme üçlüğü Türkiye’de öğrenme güçlüğü unutkanlık öğrenme güçlüğü yoğunlaşma bozukluğu Üsküdar öğrenme güçlüğü öğrenme güçlüğü uygun etkinlikler özgül öğrenme güçlüğü nörolojik mi öğrenme güçlükleri kitap öğrenme güçlükleri eşitleri öğrenme güçlüğü akademik öğrenme güçlüğü alt tipleri öğrenme güçlüğü ayırıcı tanı öğrenme güçlüğü be öğrenme güçlüğü bir öğrenme güçlüğü ders notları öğrenme güçlüğü ders planı öğrenme güçlüğü değil öğrenme güçlüğü dm 5öğrenme güçlüğü düzelir mi öğrenme güçlüğü envanteri öğrenme güçlüğü erken belirtileri tarama ölçeği öğrenme güçlüğü etkinlik öğrenme güçlüğü eğitim programı öğrenme güçlüğü eğitsel tanılama öğrenme güçlüğü farkındalık öğrenme üçlüğü form öğrenme güçlüğü Google akademik öğrenme güçlüğü gözlenenler öğrenme güçlüğü haftası öğrenme güçlüğü ile ilgili sözler öğrenme güçlüğü ile ilgili vaka örnekleri öğrenme güçlüğü ile zihinsel yetersizlik arasındaki fark öğrenme üçlüğü için kullanılan ilaçlar öğrenme güçlüğü kapsama ölçütü öğrenme güçlüğü kaynaştırma öğrenme güçlüğü kazanımları öğrenme güçlüğü müdahale yöntemleri öğrenme güçlüğü ne değildir öğrenme güçlüğü olan bir grup hastanın Wise-r rotillerinin incelenmesi öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci nasıl kazaniliröğrenme güçlüğü olan bireyler için destek eğitim programı öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve eğitimleri öğrenme güçlüğü pdröğrenme güçlüğü psikolojik danışma öğrenme güçlüğü seti rüya Özmen öğrenme güçlüğü sonradan olur mu öğrenme güçlüğü tanısını kim koyar öğrenme güçlüğü tez öğrenme güçlüğü uygulamaları öğrenme güçlüğü vaka örneği öğrenme güçlüğü ve özel yetenek egem öğrenme güçlüğü yaygınlık oranı öğrenme güçlüğü yaygınlığı öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin özellikleri öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitiminde bir eylem araştırması öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin özellikleri öğrenme güçlüğü zeka puanı öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenciler için neler yapılabilir öğrenme güçlüğü çıkmış sorular   öğrenme güçlüğü öneriler  öğrenme güçlüğü özgül öğrenme güçlüğüne neden olan çevresel faktörler öğrenme güçlüğünü nasıl yeneriz  öğrenme kabiliyeti ğ harfinin öğretimi  öğrenme güçlüğü